Shumba inogara yega musango.
Source

Shumba inogara yega musango.